Talk:Adoption Wiki

Adoption

Adoption Celebrities

Celebrities who were adopted or have adopted.